Regulamin

Zanim dokonasz zakupu zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który został stworzony w trosce o ochronę Twoich praw.

Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym, którego właścicielem  jest Ewa Jozefowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Let life flow 6 Ewa Jozefowicz, Strzeszyńska 269, 60-479 Poznań, NIP 781 202 87 88, Regon 520630550
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

2. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 5. Klient / Kupujący / Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu uruchomiony przez Sprzedawcę. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi: Prowadzenie konta Klienta
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Sklep – Platforma internetowa, w ramach, której istnieje możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
 10. Produkt – oznacza produkt elektroniczny, w szczególności kurs online, który jest dostępny na Platformie.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupujący a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Usługa –  będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

3. PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 2. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania z zakupionego produktu to:
  1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
  2. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4. posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 3. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.
 4. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wskazanego na stronie internetowej adresu e-mail.

4. PROWADZENIE KONTA KLIENTA

 1. Dla złożenia zamówienia i korzystania z produktów elektronicznych niezbędne jest założenie Konta.
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz otrzymanego mailem po zakupie hasła.
 3. Utworzenie Konta jest dokonywane po uprzednim:
  1. zapoznaniu się  z treścią niniejszego Regulaminu,
  2. zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu,
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.
 4. Z chwilą przesłania Formularza zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą jest zawierana umowa o prowadzenie konta na Platformie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnione przez klienta osobom trzecim hasła do konta klienta oraz loginu.
 6. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa Zamówienie przez wybranie produktu, który go interesuje, dodanie do koszyka i sfinalizowanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub inny równoważny.
 3. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Kupujący może skorzystać z płatności kartą kredytową/debetową.
 5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 6. Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do korzystania lub pobrania bezpośrednio z poziomu Konta Klienta po zalogowaniu. Do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego produktu albo wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące logowania na Platformę kursową lub instrukcję dotyczącą sposobu pobrania produktu elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.

6. PRODUKT ELEKTRONICZNY

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez niego produktu.
 3. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego produktu elektronicznego.

7. WARUNKI LICENCYJNE

 1. Produkty elektroniczne, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie
 2. Produkty elektroniczne stanowią utwór zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa. Sprzedawca przekazuje Kupującym dostęp do zakupionych produktów, łącznie z prawem do korzystania z nich (licencja).
 3. Okres trwania licencji na kurs online obejmuje 3 miesiące. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z produktu tylko na użytek własny związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zabrania się Kupującemu udostępniać produktu lub dane do swojego Konta innym podmiotom.
 6. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.

Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości produktu;
 3. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 4. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie kursu online w całości lub w części;
 5. drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

8. PROCEDURA REKLAMACYJNE

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę (i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  2. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  4. danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 10. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Sprzedawca dostarcza nowy produkt wolny od wad a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego produktu okaże się niemożliwe, wówczas zwraca cenę.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. W przypadku zakupu produktu cyfrowego po dokonaniu skutecznego zakupu (związania umową) zwroty NIE są przyjmowane.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. W przypadku sporu Sprzedawca jest gotowy do polubownego zakończenia sporu.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów w tym do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym oraz wysyłki newslettera.
 3. Odbiorcami danych osobowych Sklepu internetowego mogą być w przypadku wyboru sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://let-life-flow.com/pl/polityka-prywatnosci/

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację zmian na stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sprzedaży na odległość, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych, w tym kursie online kupionego przez Kupującego oraz za nieuzyskanie przez Kupującego zamierzonych celów biznesowych.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu 1.01.2022r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy